USLUGE

Prosudba ugroženosti i sigurnosni elaborati

Snimka stanja štićenog objekta, analiza problema s ocjenom, prosudba ugroženosti, sigurnosni elaborat i projektni zadatak.

Projektna dokumentacija

Video nadzora, kontrole prolaza, zaštite perimetra, protuprovalnih sustava, parking sustava, nadzorno-operativnih centara, sustava za dojavu požara, evakuacijskog ozvučenja, …

Sigurnosni konzalting

Sigurnosni master planovi, analize rizika i revizije sigurnosnih rješenja, CPTED analize, izrada politika, procedura i pravilnika u dijelu korporativne sigurnosti.

strucniNadzor

Stručni nadzor

Stručni nadzor nad izvedbom radova sustava tehničke zaštite i sustava za dojavu požara. Od uvođenja izvođača u posao, kontrole cijena, izvedbe, kvantitete i kvalitete radova do primopredaje, financijskog obračuna i tehničkog pregleda.

Projektni menadžment

Pomoć u izradi natječajne dokumentacije, budžetiranju, analiza ponuda u fazi nadmetanja, pomoć kod izbora izvođača, savjetovanje kod ugovaranja i vođenje projekata.

Ishođenje suglasnosti

Priprema dokumentacije, komunikacija i ishođenje suglasnosti nadležnih ministarstva na projektnu dokumentaciju sukladno zakonskim odredbama.